„Verbi Valor – wartość słowa” pilotażowy program zapobiegania „mowie nienawiści”, skierowany do dyrektorów i nauczycieli tarnowskich szkół.

 

1. Warsztat dla dyrektorów szkół : 7.III.2019

Warsztat będzie swego rodzaju zapowiedzią, syntezą warsztatów skierowanych w późniejszym terminie do nauczycieli.

Tematy:

 • Empatyczna komunikacja bazująca na wartościach
 • Wypalenie zawodowe i poczucie misji w pracy nauczyciela
 • „Szkoła epoki smartfona” – przeciwdziałania zagrożeniom ze strony otoczenia cyfrowego”

Warsztat potrwa od 10.00 do 13.00. Miejsce: Alegoria, pl. Kazimierza 5.

ZAPISY TUTAJ (klik!)

2. Warsztaty dla nauczycieli (przede wszystkim zapraszamy wychowawców)

Każdy warsztat zawierał będzie trzy moduły:

 1. Empatyczna komunikacja bazująca na wartościach
 2. Wypalenie zawodowe i poczucie misji w pracy nauczyciela
 3. „Szkoła epoki smartfona” – przeciwdziałania zagrożeniom ze strony otoczenia cyfrowego”

Program przewiduje trzy równorzędne warsztaty w trzech lokalizacjach (dwa warsztaty w siedzibie Fundacji ALEGORIA, pl. Kazimierza 5 oraz jeden warsztat w „Fabryce Przyszłości”, ul. Szeroka 7).

Ramowy plan dnia:

8.30 – 10.30: grupa A moduł 1, grupa B moduł 2, grupa C moduł 3.
10.30 – 10.45: przerwa
10.45 – 12.45: grupa A moduł 2, grupa B moduł 3, grupa C moduł 1
12.45 – 13.00: przerwa
13.00 – 15.00 grupa A moduł 3, grupa B moduł 1, grupa C moduł 2

Spotkania każdorazowo odbywały się będą od 8.30 do 15.30. Każda grupa liczy 16-18 osób. Łącznie odbędzie się 9 warsztatów po 3 moduły każdy, które maksymalnie zgromadzą 162 nauczycieli. Do wyboru są 3 terminy (jeden termin = jeden pełny warsztat):

Pierwszy termin: 29.03.2019
Drugi termin: 05.04.2019
Trzeci termin: 24.04.2019

ZAPISY TUTAJ (klik!)

OPIS MODUŁÓW:

Moduł 1: Empatyczna komunikacja bazująca na wartościach

Powszechne jest przekonanie, ze każdy umie się komunikować. Jest to umiejętność nabywana spontanicznie w procesie rozwoju i umiejętnego bodźcowania młodego człowieka. Problemem staje się jakościowo umiejętne i adekwatne do potrzeb oraz zmian rozwojowych i zmiany ról społecznych komunikowanie się w społeczności szkolnej, ale też poza nią.

Wspieranie wysokiej jakości komunikowania się obejmuje:

 • budowanie świadomości neurospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zmian rozwojowych okresu adolescencji,
 • diagnozowanie przez nauczycieli i wychowawców zasobów emocjonalno-społeczno-rozwojowych uczniów, pozostających w procesie edukacyjno-wychowawczym,
 • posiadanie narzędzi do budowania i wspierania postaw, które służą dobrym relacjom w grupie rówieśniczej,
 • rozwijanie umiejętności przechodzenia przez sytuacje trudne i kryzysy, by w efekcie wychodzić z nich wzmocnionym i dojrzalszym.

I właśnie temu, jak na co dzień, w społeczności szkolnej w oparciu o szacunek, odpowiedzialność za słowo, otwartość w relacjach, współpracę i uważność budować jakość komunikacji i relacji, a tym samym przeciwdziałać trudnym i niepożądanym zachowaniom, a kiedy już się takowe pojawią, jak sobie z nimi radzić, chcemy poświęcić czas na warsztatach i spotkaniach z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorami szkół. Ponieważ, jak wskazują badania (P.Lencioni), to poczucie dobrostanu i zaufania zespołowego najbardziej sprzyja efektywności działań ludzkich i prowadzi do wydzielania się endogennych opioidów (ale te są dopuszczalne, a nawet wskazane) i tym samym łatwiejszego znoszenie trudności.

 

Moduł 2: Wypalenie zawodowe i poczucie misji w pracy nauczyciela

Ponad połowa nauczycieli może mieć, w mniejszym lub większym stopniu, objawy wypalenia zawodowego. Syndrom „wypalania się” wpływa bezpośrednio na uczniów i obejmuje wiele różnorodnych reakcji stresowych, takich jak:

 • utrata troski o drugiego człowieka,
 • obniżone morale pracy(zmniejszona motywacja, czyli chęć do pracy),
 • przesadne dystansowanie się wobec problemów drugiego człowieka,
 • przeżywanie problemów ze sfery życia zawodowego w sytuacjach, pozazawodowych, jak np. życie rodzinne.

Codziennie każdy nauczyciel spotyka setki swoich podopiecznych, z którymi wita się rozmawia, dyskutuje słucha. Ta bardzo duża ilość interakcji jest specyfiką pracy w szkole, ale jest też niezwykle angażujące emocjonalnie – wypala.

Uczniowie potrzebują widzieć w nauczycielach przewodników na drodze swojego rozwoju. Nie chcą być rozpieszczani, chcą być doceniani jako młodzi wartościowi ludzie, bez względu na swoje oceny i zachowanie.

Czego dotyczyły będą warsztaty? Refleksji związanej z wizją i misją nauczyciela, a także przyczynami wypalenia zawodowego. Jak być z sobą, aby być z innymi? Czy lepiej być lwem czy komarem? Czy dobra lekcja zaczyna się dobrą atmosferą w pokoju nauczycielskim?… A tak w ogóle pamiętajmy, że lekcja zaczyna się po niezwykle ciekawej przerwie.

 

Moduł 3: „Szkoła epoki smartfona” – przeciwdziałania zagrożeniom ze strony otoczenia cyfrowego”

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. nakłada na szkoły nowe obowiązki związane z upowszechnianiem wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym oraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z korzystania przez uczniów z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Prawo jednak nie wystarczy. Konieczne są działania profilaktyczne wprowadzone do rutyny szkolnej, zwłaszcza że badania pokazują, że kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego nauczycieli, uczniów oraz rodziców są niskie i niewystarczające, aby przeciwdziałać zagrożeniom, jakie niesie świat cyfrowy.

Mając to na względzie końcem 2017 roku, zespół ekspertów pod kierownictwem SMWI i na zlecenie MEN opracował dokument pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, stanowiący kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Treści zawarte w ww. dokumencie będą podstawą do prowadzenia działań warsztatowych skierowanych zarówno do dyrektorów tarnowskich szkół jak i nauczycieli. W ramach warsztatów uczestnicy uzyskają usystematyzowaną wiedzę nt. narzędzi którymi już dziś dysponują, niezbędnych w celu lepszego rozpoznawania zagrożeń z jakimi mają do czynienia w środowisku szkolnym, a także by potrafili podejmować właściwe kroki w celu radzenia sobie z problemem cyberzagrożeń różnego typu.

Problem z jakim się mierzymy, należy rozwiązywać systemowo a nie jak to ma miejsce w większości szkół w Polsce, doraźnymi działaniami wynikającymi z rozpoznania (nieczęsto błędnego zresztą) groźnej sytuacji spotykającej uczniów. Działania z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego powinny obejmować swoim zakresem całe środowisko szkolne (łącznie z rodzicami) i do skutecznego wdrażania takiego właśnie modelu będziemy przekonywać podczas warsztatów, proponując konkretne rozwiązania. Poza prezentacją wyników badań prowadzonych w ramach największego jak dotąd w Polsce projektu zorientowanego na tą tematykę, czyli projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, przeprowadzone zostaną interaktywne ćwiczenia, podczas których wykorzystywane będą darmowe aplikacje mobilne wspierające proces dydaktyczny. Wykorzystanie narzędzi ma na celu zachęcenie uczestników do korzystania z ciekawych i aktywizujących uczniów metod pracy oraz lepszą odpowiedź nauczycieli na oczekiwania z jakimi uczniowie przychodzą do szkoły w dzisiejszych czasach czyli w Epoce Cyfrowej Dysrupcji.

3.Wydarzenie podsumowujące projekt: Seminarium „Mowa nienawiści vs szacun w relacjach, czyli słowa mając moc”.

Wydarzenie organizowane na szerszą skalę. Będzie to wydarzenie podsumowujące wszystkie działania. Seminarium skierowane do pracowników placówek oświatowych, samorządowców i mediów.

WIĘCEJ TUTAJ (klik!)

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Marcin Lewandowski

Prezes Fundacji ALEGORIA, prowadzącej Centrum Dialogu, Formacji i Misji. Współtwórca Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Z wykształcenia politolog. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, prowadząc zajęcia dla studentów filologii polskiej.

Od lat działa na styku trzech sektorów: organizacji pozarządowych, administracji i biznesu, budując koalicje na rzecz rozwoju regionalnego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, argumentacji, partycypacji obywatelskiej, budowania partnerstw, budowania zespołów, pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzia debaty oksfordzkiej i pozyskiwania źródeł finansowania. W latach 2008 – 2018 roku współpracował z samorządami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Pamięci Narodowej jako organizator, juror, ekspert, marszałek debat oksfordzkich. Prowadzący warsztaty z wystąpień publicznych w ramach 25 Szkoły Liderów Politycznych. Koordynator wielu projektów obywatelskich finansowych ze źródeł zewnętrznych. Odpowiedzialny za sekcję logistyki podczas Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.

 

Marta Łazarczyk

Trener, coach ACSTH i Needs-based Coaching CCF. Ma za sobą ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych jako nauczyciel, wychowawca oraz dyrektor szkoły. Przez 13 lat zarządzała zespołem szkół w organizacji pozarządowej, jednocześnie pracując jako trener i edukator kompetencji komunikacyjnych. Przeprowadzała szkołę przez zmianę w obszarze komunikacji, wprowadzając do działania społeczności szkolnej Komunikację opartą na empatii, mediacje i działania z zakresu tworzenia i rozwiązywania konfliktów przy pomocy Kręgów Naprawczych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania i rozwijania potencjału zespołu poprzez rozwój bazujący na zasobach poszczególnych członków zespołu oraz lidera, wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Opracowywała autorskie programy rozwojowe dla pracowników oświaty w zakresie kształcenia kompetencji interpersonalnych, wspierania pracy zespołowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach Akademii Kompetencji Kluczowych.

Pracuje jako wykładowca PWSZ w Tarnowie oraz jako trener i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie przedszkolem WSE Kraków. Jest szkoleniowcem Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Współtworzy Centrum pomocy nauczycielom, ProjectEdu. Jest autorką materiałów z zakresu komunikacji, zarządzania sobą w czasie oraz komunikacji zewnętrznej placówek szkolnych.

 

Magdalena Wajda

Trenerka umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych. Z wykształcenia polonistka. Od lat działa w sektorach organizacji pozarządowych, administracji i biznesu. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, integracji, budowania zespołów, komunikacji międzypokoleniowej, dramy a także Teatru Forum. Pracuje jako doradca zawodowy. Prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie, które realizuje projekt Tarnowska Liga Debatancka, trener prowadzący warsztaty dla uczniów w ramach tego projektu. Zaangażowana w realizację Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, trenerka prowadząca warsztaty dla studentów w ramach tego projektu. W latach 2008 – 2018 roku współpracowała z samorządami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Pamięci Narodowej jako juror i marszałek debat oksfordzkich. Koordynator projektów obywatelskich finansowych ze źródeł zewnętrznych. Koordynowała projekt „Wolontariat studencki” w ramach działań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów teatralnych: „Świat teatru”, grupa ART, projekty międzypokoleniowe oparte o metody dramy.

 

Agnieszka Poliwka – Jeż

Trener –pracuje metodą TROP. Tworzy sytuacje edukacyjne, w których jest przestrzeń do dyskusji, uczenia się od siebie nawzajem, budowania relacji, zadawania pytań i ćwiczenia nowo poznanych narzędzi. Wspiera zespoły w planowaniu i wprowadzaniu współpracy opartej na empatii poprzez:

 • Trening Rozwoju Uważności Empatycznej (TRUE), który uruchamia aktywne słuchanie i uważność.
 • Efektywniejsze używanie w zespole inteligencji emocjonalnej, by realnie wesprzeć członków zespołów w codziennym działaniu np. w podejmowaniu trafniejszych decyzji, samoregulacji emocji. Tu pracujemy nad takimi zagadnieniami jak: wyrażanie własnych uczuć, tak aby, np. nie ranić innych osób, skuteczna komunikowanie swoich potrzeb i rozumienie swoich reakcji.
 • praca na mocnych stronach i konstruktywny feedback, które budują głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje w życiu i miejscu pracy.

Jej specjalnością są również wystąpienia publiczne i przygotowanie i prowadzenie debat oksfordzkich. W debatach oksfordzkich pomaga występować publicznie, radzić sobie ze stresem, budować swoją wypowiedź, argumentować i kontrargumentować, udzielać konstruktywnego feedbacku, uczy czym jest debata oksfordzka; kiedy i jak to narzędzie stosować.

 

Krystian Sroka

Nauczyciel dyplomowany, właściciel Centrum Edukacji Dzieci Rodziców i Nauczycieli, od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu motywacji, przeciwdziałania wypalenia zawodowego nauczycieli, obniżania stresu, budowania autorytetu, a także mnemotechnik. Współpracuje z wieloma placówkami doskonalenia nauczycieli. Doradca wspomagania procesowego. Prywatnie maratończyk, mąż i ojciec 5 dzieci.

 

Artur Krawczyk

Dyrektor ds. Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia. Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+ pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną

 

Grzegorz Foltak

Pracownik Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Zajmuje się edukacją cyfrową dorosłych, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy i życiu codziennym. Odpowiada za przygotowanie ofert szkoleniowych dla szkół oraz JST. Bliskie są mu nowinki technologiczne, szczególnie te związane z edukacją.