Verbi valor 2.0

Projekt  Verbi Valor 2.0 jest kontynuacją pilotażowego programu wsparcia tarnowskich szkół w budowaniu kultury dialogu, relacji i współpracy oraz poszerzaniu znajomości narzędzi dydaktyki cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Tworzymy sześć grup. Pierwsza grupa jest dedykowana dyrektorom i wicedyrektorom tarnowskich placówek oświatowych. Kolejnych pięć grup zostało stworzonych dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkoli do szkół średnich) w tarnowskich placówkach oświatowych.

Grupy będą moderowane przez trenerów i edukatorów, pracujących ze środowiskami edukacyjnymi. W ramach prac grup przewidziane są  też spotkania z ekspertami i/lub wizyty studyjne, będące okazją do zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami edukacyjnymi i inspirowaniem się zmianą.

 

ZAPISZ SIĘ! (klik!)

 

Grupa I  spotkanie 29.10.2019, godz. 10.00-13.00

Kultura dialogu, relacji i współpracy w szkole. Grupa współpracy dyrektorów i wicedyrektorów tarnowskich szkół.

Uczestnicy grupy I  wykorzystają w swoim działaniu narzędzia mastermaindowe, czyli wzajemne uczenie się z wykorzystaniem mentoringowego wsparcia trenera. Posłuży to osobom zarządzającym placówkami do tego, by rozwijać szkołę/przedszkole bazując na zasobach już w kadrze edukacyjnej istniejących i uzyskać zmianę w różnych obszarach, np  komunikacja wewnątrz i na zewnątrz szkoły/przedszkola, wspieranie i rozwijanie efektywności zespołowej, współpracy w sytuacjach trudnej komunikacji, konfliktu wśród nauczycieli oraz w relacjach rodzic-szkoła. 

Grupa II spotkanie 30.10.2019, godz. 15:00-18:00

Po-MOC-im więcej masz, tym więcej dasz.  Grupa współpracy nauczycieli tarnowskich szkół.

Uczestnicy grupy II będą pracować praktycznie nad własnymi wyzwaniami edukacyjno-wychowawczymi, jakie przyniosą na spotkanie grupy. W trakcie spotkań będzie możliwość przeanalizowania ich z różnych perspektyw i wypracowania rozwiązań, jakie można w danej sytuacji szkolnej zastosować. We wspólnej pracy będziemy korzystać z mocnych stron uczestników i trenować uważność w ramach Treningu Rozwoju Uważności Empatycznej (TRUE).

Grupy III spotkanie 24.10.19, godz. 15.00-18.00

Drama jako metoda edukacyjno-wychowawcza. Grupa  współpracy nauczycieli tarnowskich szkół. 

Uczestnicy grupy III poznają i doświadczą  gotowych scenariuszy zbudowanych z ćwiczeń, gier, improwizacji, które zostaną omówione. Będzie je można wykorzystać w pracy z uczniami w celu uzyskania zmiany celów edukacyjnych i rozwojowych np. rozwijania empatii, podniesienia kompetencji w zespole, lepszego radzenia sobie w konfliktach, łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwoju kreatywności, pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, przedsiębiorczości i aktywności społecznej. 

Grupa IV  spotkanie 29.10.2019, godz 15.00-18.00

Komunikacja wspierająca dziecko.

Grupa  współpracy nauczycieli tarnowskich przedszkoli i szkół (edukacja wczesnoszkolna).

Uczestnicy grupy IV skoncentrują się na procesie komunikacji i współpracy wspierającej dziecko w procesie przekroczenia progu na styku przedszkola i szkoły. Zajmą się narzędziami i działaniami, które pomogą łatwiej i efektywnie przejść przez ten etap dziecku, rodzicowi i nauczycielom.

Grupa V spotkanie 29.10.2019, godz. 15.00-18.00

Cyfrodydaktycy w epoce smartfona. Grupa współpracy nauczycieli tarnowskich szkół.

W ramach prac grupy będziemy zajmować się praktycznym i świadomym wykorzystaniem narzędzi i aplikacji cyfrowych w dydaktyce. Nauczyciele uczestniczący w cyklu warsztatów będą mogli w aktywny sposób, wykorzystując przestrzeń i infrastrukturę Fabryki Przyszłości w Tarnowie, nabyć kompetencje w zakresie stosowania aktywizujących metod dydaktycznych. Swoboda korzystania z narzędzi i aplikacji cyfrowych i odpowiedni dobór narzędzi w pracy z uczniami stanowi dziś jeden z kluczowych czynników sukcesu edukacyjnego w relacji nauczyciel – uczeń.

 

Grupa VI spotkanie 30.10.2019 (15.00-18.00)

Świadomi i bezpieczni w środowisku cyfrowym. Grupa współpracy nauczycieli tarnowskich szkół.

W ramach prac warsztatowych będziemy się zajmować tematyką zagrożeń ze strony cyfrowego świata, które w istotny sposób wpływają na zachowania i kształtują postawy uczniów polskich szkół. Podczas spotkań w Fabryce przyszłości w Tarnowie, skupiać się będziemy na rozwijaniu kompetencji niezbędnych nauczycielom do rozpoznawania i właściwego reagowania na zagrożenia. Pokażemy jak odróżniać fake news od prawdy, jak sprawić by uczniowie potrafili analizować treści dostępne w Internecie, jak bezpiecznie komunikować się w sieci i w końcu, jak przygotować szkolną strategię bezpieczeństwa cyfrowego uczniów i nauczycieli.

Korzyści dla nauczyciela

Projekt Verbi valor 2.0 wpisuje swoje działania we wskazane na rok szkolny 2019/20 kierunki polityki oświatowej. Dajemy tym samym nauczycielom i dyrektorom wiedzę oraz kształcimy, poprzez udział w grupie współpracy, umiejętności pedagogiczno-wychowawcze, wspierające przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom dzieci i młodzieży. 

Uczestnictwo w grupie wzmocni nauczycielskie kompetencje przydatne  w kształceniu u uczniów postaw obywatelskich oraz postaw w zakresie efektywnej współpracy, kreatywności i przedsiębiorczości. Da też możliwość rozwinięcia umiejętności celowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele zdobędą umiejętności, które wesprą ich rozwój oraz awans zawodowy.

Spotkania będą też okazją do wzajemnego inspirowania się i poszerzania swoich kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Marcin Lewandowski

Prezes Fundacji ALEGORIA, prowadzącej Centrum Dialogu, Formacji i Misji. Współtwórca Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Z wykształcenia politolog. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, prowadząc zajęcia dla studentów filologii polskiej.

Od lat działa na styku trzech sektorów: organizacji pozarządowych, administracji i biznesu, budując koalicje na rzecz rozwoju regionalnego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, argumentacji, partycypacji obywatelskiej, budowania partnerstw, budowania zespołów, pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzia debaty oksfordzkiej i pozyskiwania źródeł finansowania. W latach 2008 – 2018 roku współpracował z samorządami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Pamięci Narodowej jako organizator, juror, ekspert, marszałek debat oksfordzkich. Prowadzący warsztaty z wystąpień publicznych w ramach 25 Szkoły Liderów Politycznych. Koordynator wielu projektów obywatelskich finansowych ze źródeł zewnętrznych. Odpowiedzialny za sekcję logistyki podczas Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.

Marta Łazarczyk

Trener, coach ACSTH i Needs-based Coaching CCF, facylitator. Ma za sobą ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych jako nauczyciel, wychowawca oraz dyrektor szkoły. Przez 13 lat zarządzała zespołem szkół w organizacji pozarządowej, jednocześnie pracując jako trener i edukator kompetencji komunikacyjnych. Przeprowadzała szkołę przez zmianę w obszarze komunikacji, wprowadzając do działania społeczności szkolnej Komunikację opartą na empatii, mediacje i działania z zakresu tworzenia i rozwiązywania konfliktów przy pomocy Kręgów Naprawczych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania i rozwijania potencjału zespołu poprzez rozwój bazujący na zasobach poszczególnych członków zespołu oraz lidera, wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Opracowywała autorskie programy rozwojowe dla pracowników oświaty w zakresie kształcenia kompetencji interpersonalnych, wspierania pracy zespołowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach Akademii Kompetencji Kluczowych.

Pracuje jako wykładowca PWSZ w Tarnowie oraz jako trener i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie przedszkolem WSE Kraków. Jest szkoleniowcem Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Współtworzy Centrum pomocy nauczycielom, ProjectEdu. Jest autorką materiałów z zakresu komunikacji, zarządzania sobą w czasie oraz komunikacji zewnętrznej placówek szkolnych.

 Magdalena Wajda

Trenerka umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych. Z wykształcenia polonistka. Od lat działa w sektorach organizacji pozarządowych, administracji i biznesu. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, integracji, budowania zespołów, komunikacji międzypokoleniowej, dramy a także Teatru Forum. Pracuje jako doradca zawodowy. Prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie, które realizuje projekt Tarnowska Liga Debatancka, trener prowadzący warsztaty dla uczniów w ramach tego projektu. Zaangażowana w realizację Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, trenerka prowadząca warsztaty dla studentów w ramach tego projektu. W latach 2008 – 2018 roku współpracowała z samorządami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Pamięci Narodowej jako juror i marszałek debat oksfordzkich. Koordynator projektów obywatelskich finansowych ze źródeł zewnętrznych. Koordynowała projekt „Wolontariat studencki” w ramach działań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów teatralnych: „Świat teatru”, grupa ART, projekty międzypokoleniowe oparte o metody dramy.

Agnieszka Poliwka – Jeż

Trener –pracuje metodą TROP. Tworzy sytuacje edukacyjne, w których jest przestrzeń do dyskusji, uczenia się od siebie nawzajem, budowania relacji, zadawania pytań i ćwiczenia nowo poznanych narzędzi. Wspiera zespoły w planowaniu i wprowadzaniu współpracy opartej na empatii poprzez:

  • Trening Rozwoju Uważności Empatycznej (TRUE), który uruchamia aktywne słuchanie i uważność.
  • Efektywniejsze używanie w zespole inteligencji emocjonalnej, by realnie wesprzeć członków zespołów w codziennym działaniu np. w podejmowaniu trafniejszych decyzji, samoregulacji emocji. Tu pracujemy nad takimi zagadnieniami jak: wyrażanie własnych uczuć, tak aby, np. nie ranić innych osób, skuteczna komunikowanie swoich potrzeb i rozumienie swoich reakcji.
  • praca na mocnych stronach i konstruktywny feedback, które budują głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje w życiu i miejscu pracy.

Jej specjalnością są również wystąpienia publiczne i przygotowanie i prowadzenie debat oksfordzkich. W debatach oksfordzkich pomaga występować publicznie, radzić sobie ze stresem, budować swoją wypowiedź, argumentować i kontrargumentować, udzielać konstruktywnego feedbacku, uczy czym jest debata oksfordzka; kiedy i jak to narzędzie stosować.

Krystian Sroka

Nauczyciel dyplomowany, właściciel Centrum Edukacji Dzieci Rodziców i Nauczycieli, od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu motywacji, przeciwdziałania wypalenia zawodowego nauczycieli, obniżania stresu, budowania autorytetu, a także mnemotechnik. Współpracuje z wieloma placówkami doskonalenia nauczycieli. Doradca wspomagania procesowego. Prywatnie maratończyk, mąż i ojciec 5 dzieci.

Artur Krawczyk

Dyrektor ds. Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia. Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+ pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną

Grzegorz Foltak

Pracownik Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Zajmuje się edukacją cyfrową dorosłych, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy i życiu codziennym. Odpowiada za przygotowanie ofert szkoleniowych dla szkół oraz JST. Bliskie są mu nowinki technologiczne, szczególnie te związane z edukacją.